Dla akcjonariuszy

Ogłoszenie z dnia 10 sierpnia 2021r.

Ogłoszenie z dnia 10 sierpnia 2021r.

Drugie zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Polonii Warszawa S.A.

Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000522460 (Spółka), na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje drugiego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne elementy planu przekształcenia:

  1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki;
  2. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: Polonia Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  3. wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 30 czerwca 2021 r. została określona na kwotę: 2.123.688,85 zł;
  4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 8.441.000,00 zł i dzielił się na 16.882 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby akcji przysługujących im w kapitale zakładowym Spółki z zachowaniem uprawnień wynikających z uprzywilejowania akcji Spółki.

Przekształcenie nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi płatnościami pieniężnymi.

Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 19 lipca 2021 r. Plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta.

Akcjonariusze Spółki mogą od dnia 26 lipca 2021 r. do dnia 2 września 2021 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załącznikami (obejmującymi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki w Warszawie (00-206) przy ul. Konwiktorskiej 6/205 w dniach roboczych (pon.-pt.) w godz. 10:00-16:00.

W związku z planowanym przekształceniem, ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 26 lipca 2021 r. nr 142/2021(6287) pod poz. 47713, Zarząd na dzień 2 września 2021 r., na godz. 11:00, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZ). ZWZ odbędzie się w Warszawie przy al. Niepodległości 69 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line).

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możecie znaleźć Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 lipca 2021 r. nr 142/2021(6287) pod poz. 47713. <<Ogłoszenie MSiG nr 142-2021(6287) pod poz. 47713>>

Drugie zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możecie znaleźć Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 sierpnia 2021 r. nr 153/2021(6298) pod poz. 50791. <<Ogłoszenie MSiG nr 153-2021(6298) pod poz. 50791>>