REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SPÓŁKI POLONIA WARSZAWA S.A.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§4 WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§5 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§6 ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
§7 FORMY PŁATNOŚCI
§8 SPOSOBY DOSTAWY
§9 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
§10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§1 Postanowienia Ogólne

Sklep internetowy prowadzony jest przez Spółkę Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (00-206) przy ul. Konwiktorskiej 6 lok. 102, NIP 5252596006, REGON 147440802, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522460.

1.Definicje:
a)SKLEP INTERNETOWY – Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bilety.kspolonia.pl jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów);

b)REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego sporządzony został w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

c)USŁUGODAWCA – Polonia Warszawa S.A. – dane zawarte są w §1 powyżej;

d)USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

e)SPRZEDAWCA – Polonia Warszawa S.A. - dane zawarte są w §1 powyżej;

f)KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.);

g)KUPUJĄCY – USŁUGOBIORCA , który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

h)KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych Kupującym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

i)FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

j)FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia;

k)KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

l)NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym;

m)PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;

n)POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego;

o)ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;

p)UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) o prawach konsumenta oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

q)POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1.Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:
a)prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym,
b)umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
c) przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

2.Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej: www.bilety.kspolonia.pl

3. Klient może kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną za pośrednictwem adresów e-mail: bilety@kspolonia.pl;

§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.
2.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
4.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a)Internet Explorer w wersji lub
b)Mozilla Firefox w wersji lub nowszej z włączoną obsługą lub
c)Google Chrom w wersji lub nowszej z włączoną obsługą
d)minimalna rozdzielczość ekranu pikseli

§4 Warunki zawierania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy.

1.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
a)w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wysłać maila zawierającego imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail oraz klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych i akceptację postanowień niniejszego  regulaminu na adres mail bilety@kspolonia.pl
b)niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, imię i nazwisko, adres e-mail,

c)konto może zostać utworzone dla osób, które osobiście zarejestrowały się do dazy kibiców klubu
Reklamacje:
c)reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy:
d)zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę;
e)rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
f)Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§5 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
a)wypowiedzeniu podlega umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter);
b)Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklepu bądź pisemnie,
c)Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter) w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
d)Umowa wygasa po upływie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

§6 Zasady dokonywania zakupów

Procedura zawarcia umowy sprzedaży:
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową i dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie .

2. Złożenie zamówienia składa się z czterech etapów: 1 – wybór produktu („Do koszyka”), 2 – wybór sposobu płatności i dostawy, 3 – wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, 4 – potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego.
3. W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Kupującego adres potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu wraz z numerem zamówienia. Numer zamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.
4. Zamówienie jest realizowane w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego w przypadku wyboru płatności z góry jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującego zamówienia.
5. Jeżeli przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
6. Cennik dostawy znajduje się pod adresem:

§7 Ceny i metody płatności
1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na
terytorium Polski:
1. Kartą (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego );
2. Przelewem (nr konta );
3.
W przypadku przedpłaty przelewem oraz dokonywania płatności za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego, Konsument zobowiązany jest dokonać niezwłocznej płatności, bezpośrednio po zakupie Produktu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
§8 Sposoby dostawy
1.Produkt na terytorium Polski jest dostarczany według wyboru Klienta na adres wskazany przez niego w Zamówieniu :
a)za pośrednictwem ,
2.Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia i wynikają z wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
3.Termin dostawy to czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę. Czas ten należy liczyć w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
4.Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
W przypadku przesyłki kurierskiej, Klient ma prawo :
a)po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika,
b)jeżeli przed wydaniem Klientowi przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Kupującego , jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona,
c)jeżeli po wydaniu przesyłki Kupujący zauważy ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, Kupujący może żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
5.Zgodnie z art. 76 ustawy Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1173), przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
a)szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
b)zaniechano stwierdzenia o którym mowa powyżej z winy przewoźnika,
c)ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d)szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
6.
Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktu
w Sklepie internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta.


§9 Tryb postępowania reklamacyjnego
1.Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wady produktu ( rękojmia) względem kupującego konsumenta uregulowana została w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.), art.556- 576 kc. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności gdy rzecz:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
Wada prawna polegać może na tym, ze towar kupiony przez Kupującego:
a) jest własnością osoby trzeciej,
b) jest obciążony prawem osoby trzeciej,
c)cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
2. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

3. Wybór żądania należy do Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
4. Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
5. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
6. Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
7. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. po upływie roku od wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
8. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Kupujący może wysłać listem poleconym do Sprzedającego na adres do korespondencji: Polonia Warszawa S.A. ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa albo na adres e-mail: biuro@kspolonia.pl
9. Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru,
to na Sprzedającym spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku braku informacji ze strony Sprzedającego we wskazanym terminie uznaje się, że reklamację za zasadną.

10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


§10 Prawo odstąpienia od umowy
1.Prawo odstąpienia od umowy przysługuje jedynie Usługobiorcy (Kupujący) będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość. Wówczas Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres Sprzedawcy;
2.Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta
lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał.
6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (czternastu dni) od dnia w którym Konsument odstąpił od umowy.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić klientowi równowartość ceny produktu i koszty związane z najtańszym sposobem dostarczenia przesyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Z uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli przedmiotem umowy jest bilet wstępu na imprezę sportową, można skorzystać najpóźniej w terminie do końca dnia poprzedzającego imprezę sportową, której dotyczy zakupiony bilet.


§11 Postanowienia końcowe
1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a)Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.).
b)Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.
c)Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827)
d)Inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.
3.Zmiany w regulaminie:
a)Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie w wyraźny sposób zamieszczona na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail Usługobiorcy posiadającego Konto), a ponadto Usługobiorca zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu podczas składania Zamówienia.
b)Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni,
c)W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.). zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia i zawarte umowy. W takim przypadku Zamówienia i umowy będą realizowane na zasadach dotychczasowych.