LIST OTWARTY DO AKCJONARIUSZY, KIBICÓW I ŚRODOWISKA POLONII WARSZAWA S.A.
27/09/2017

List otwarty do akcjonariuszy, kibiców i środowiska Polonii Warszawa SA

 

Od poniedziałku 25 września. do 9 października 2017r jest otwarty drugi pobór akcji imiennych serii G Polonii Warszawa SA w emisji zamkniętej wyłącznie dla akcjonariuszy. Pierwszy pobór zakończył się zapisami na 208 akcji pięciu akcjonariuszy. Tą część emisji została objęta i opłacona głównie przez dwoje największych akcjonariuszy.

Do objęcia pozostało jeszcze 500 akcji za cenę emisyjną 2.000zł za jedną akcję.

Po rezygnacji Prezesa Jerzego Engela i członków Rady Nadzorczej - w okresie ostatnich trzech miesięcy Prezes Janusz Kopeć wraz z zespołem i korzystając z pomocy finansowej czworga akcjonariuszy - doprowadził Spółkę i klub piłkarski do stanu normalnego funkcjonowania. Nowy zarząd i Rada Nadzorcza wykonują swoje zadania zgodnie z porządkiem korporacyjnym spółki akcyjnej.

Przejęcie kontroli nad Spółką przez dwoje głównych akcjonariuszy w dniu 10 sierpnia 2017r. wprowadziło względne uporządkowanie sytuacji w Spółce.

Obecny koszt miesięczny utrzymania klubu to ok.250.000zł.

Przeprowadzony przez głównych akcjonariuszy audyt prawny i finansowy Spółki za okres od początku jej działalności nie wykazał rażącej niegospodarności ani istotnych błędów lub naruszeń prawa, za wyjątkiem niezachowania ładu korporacyjnego w kilku istotnych sprawach. Niewątpliwe jest  jednak, że obecny krytyczny stan problemów finansowych Spółki jest rezultatem między innymi błędów w zarządzaniu i braku nadzoru poprzednich władz Spółki.

Zadłużenie Spółki jest znaczne, ale niemal w całości są to zobowiązania wobec Miasta Stołecznego Warszawa, które mogą być rozłożone na raty do spłaty przez kilka lat lub częściowo umorzone. Zobowiązania zaległe wobec piłkarzy i pracowników to obecnie około 100.000zł.

Spółka jest stale w trudnej sytuacji finansowej, koszty jej działalności od początku istnienia są finansowane przez akcjonariuszy z kolejnych emisji akcji. Brakuje środków na bieżącą działalność i środki te obecnie mogą pochodzić tylko z emisji akcji, czyli od akcjonariuszy.

Kilku akcjonariuszy sfinansowało odzyskanie przez Spółkę płynności i spłacenie części długów na początku sezonu. Kibice na wezwanie do pomocy wspierają Spółkę finansowo przez akcje wykupu karnetów. Ale to wszystko nie wystarczy.

W dniu 10 sierpnia 2017r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki, i jednocześnie uchwaliło emisję zamkniętą 708 akcji imiennych, skierowaną wyłącznie do akcjonariuszy, która w drugim terminie poboru zakończy się w dniu 9 października 2017r.

W ten sposób uchwała akcjonariuszy o dalszym istnieniu Spółki zostanie zweryfikowana przez wynik emisji zamkniętej akcji serii G, czyli przez sumę indywidualnych decyzji akcjonariuszy o objęciu emisji akcji.

Stwierdzamy, że dalsze istnienie Spółki wymaga znacznego zaangażowania kapitałowego większej liczby akcjonariuszy. Odpowiedzialność za finasowanie działalności Spółki nie może obciążać wyłącznie głównych akcjonariuszy. Tym bardziej, że nie obejmowali znacznych pakietów akcji z takim zamiarem. Chcieli pomóc w finansowaniu budowy Spólki i klubu Polonia Warszawa w przekonaniu, że jest to zgodnym celem i zamiarem całego środowiska Polonii.. Okoliczność. że obecnie finansują wyprowadzenie Spółki z kłopotów nie może oznaczać, że zobowiązują się finansować Spółkę w przyszłości.

Powinno być dla wszystkich oczywiste, że warunkiem dalszego działania klubu piłkarskiego i Spółki jest finansowanie i wspieranie Spółki tak długo, jak będzie to konieczne. Wszyscy to rozumieją, deklarują pomoc i współpracę.

Ale nie może być tak, że ludzie, którzy chcą współdecydować albo wprost kierować Spółką – nie wnoszą do niej żadnych własnych pieniędzy i gotowi są ryzykować cudzym kapitałem. Chcą władzy bez odpowiedzialności i bez ryzyka straty własnych pieniędzy.

Zwracamy się do wszystkich akcjonariuszy, zainteresowanych istnieniem klubu piłki nożnej Polonii Warszawa, żeby wzięli udział – na miarę swoich możliwości -  w sfinansowaniu szansy jego przetrwania i wyprowadzenia z kryzysu w obecnej emisji akcji.

Ta szansa istnieje. W zmieniających się warunkach zewnętrznych, w związku z inicjatywą  władz miasta o budowie stadionu, pozyskanie głównego sponsora staje się realne.

Najbliższe dni to być może ostatnia dla akcjonariuszy okazja, żeby wykazać rzeczywistą gotowość utrzymania przy życiu klubu Polonii Warszawa.

Akcjonariusze zainteresowani objęciem akcji muszą do dnia 9 października 2017r.  złożyć deklaracje o objęciu liczby akcji i wpłacić na rachunek Spółki odpowiednią cenę emisyjną.

Nie czekajcie do ostatniego dnia.

To właśnie jest prawdziwe glosowanie za dalszym istnieniem Spółki.

Na indywidualne decyzje akcjonariuszy o objęciu akcji i ich wykonanie pozostało 12 dni.

 

Warszawa, dnia 27 września 2017r.

 

Marek Czarnota                                              Lucjan Siwczyk

Pełnomocnik Krystyny

Bnińskiej- Jędrzejowicz

 

Zapis na akcje serii G deklaracja - POBIERZ

Powrót