REGULAMIN BIEGU "BIEGNĘ DLA RAFAŁA"
21/08/2013

Warszawa, dn. 22.09.2016 r.

 

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO „BIEGNĘ DLA RAFAŁA”


I. CEL IMPREZY
Zebranie środków finansowych na leczenie Rafała Kośca oraz Upowszechnianie Sportu i Rekreacji.

II. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu jest Fundacja Mistrzom Sportu, NIP: 526-20-30-043, KRS: 0000201989, REGON: 010277797 z siedzibą przy ulicy Wspólnej 67 lok.12, 00-687 Warszawa oraz Polonia Warszawa S.A

III. TERMIN I MIEJSCE
9 października, godz. 12:00,
Stadion Polonii – Stadion Miejski im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie.

IV. UCZESTNICTWO
W imprezie może wziąć udział każdy kto poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i wpłacił opłatę wpisową w wysokości 60 zł. Wpisowe należy wpłacić na konto: Fundacja Mistrzom Sportu, Nr konta: 77 1020 1097 0000 7502 0292 7663, tytułem: Biegnę dla Rafała. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, na który składa się okolicznościowa koszulka firmy New Balance, napój oraz przekąska. Liczba miejsc jest ograniczona.

V. ZASADY BIEGU
Trasą biegu jest bieżnia wokół boiska na Stadionie Polonii. Bieg o długości 5 000 metrów składa się z  12,5 okrążenia boiska. Bieg nie jest podzielony na kategorie wiekowe oraz płciowe. Zwycięzcą biegu jest Rafał Kosiec. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie.

2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym prowadzona jest Impreza oraz przepisów BHP i ppoż. oraz do stosowania się do zaleceń organizatora, kierownictwa obieku oraz służb porządkowych.

3. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w imprezie

 

 

o charakterze sportowo-rekreacyjnym.


4 . Ponieważ w Imprezie mogą brać udział niepełnoletnie, każdy z opiekunów przyprowadzający dzieci, zobowiązany jest do posiadania listy uczestników i opiekunów oraz pozostawienia jej w biurze zawodów wraz ze zgodami rodziców na udział w Imprezie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Imprezie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo - telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego wypowiedzi, wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Akcji oraz innych wydarzeń.

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzysta nia wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających przebieg rywalizacji, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz w mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.

7. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub jej przerwania bez podania powodów.

9. Organizator zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

10. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Powrót